Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ ยส 0023.6/ว 67 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ (27 ม.ค. 2566)  
ยส 0023.2/ว 953 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที... (27 ม.ค. 2566)  
ยส 0023.5/ว 947 การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการค... (27 ม.ค. 2566)  
ยส 0023.5/ว 895 การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (26 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/65 แจ้งการโอนเงินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรา... (26 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 896 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอ... (26 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/67 แจ้งการโอนเงินงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่... (26 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/66 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง... (26 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/62 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป... (26 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/61 แจ้งการโอนเงินงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่... (26 ม.ค. 2566)
ที่ ยส 0023.6/ว 64 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก” ประจำปี 2565... (26 ม.ค. 2566)
ที่ ยส 0023.6/1453 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอ... (25 ม.ค. 2566)
ยส 0023/.3/ว 57 ขอเชิญเข้าร่วม Line open chat application เครือข่ายโรคติดต่อในเด... (25 ม.ค. 2566)
ยส 0023.3/ว 58 ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด)และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกคร... (25 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 821 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอ... (24 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/ว 54 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566 ให้องค์กรปกคร... (24 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/59 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป... (24 ม.ค. 2566)
ยส 0023.5/1356 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.... (24 ม.ค. 2566)
ยส0023.3/ว 55 กำหนดจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้... (24 ม.ค. 2566)
ที่ ยส 0023.6/ว 50 ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจา... (24 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระนวกะ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้... (19 ม.ค. 2566)  
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2566 (18 ม.ค. 2566)  
ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ส... (17 ม.ค. 2566)  
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 (17 ม.ค. 2566)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธ... (17 ม.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร "ง... (15 ม.ค. 2566)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ... (12 ม.ค. 2566)
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิ... (09 ม.ค. 2566)
ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกั... (22 ธ.ค. 2565)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ... (22 ธ.ค. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่38/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 342565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร... (19 ม.ค. 2566)  

รัฐพิธีถวายราชสักการะพระน... (18 ม.ค. 2566)  

ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา... (17 ม.ค. 2566)  

รัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อข... (17 ม.ค. 2566)

(13 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (12 ม.ค. 2566)

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 ... (09 ม.ค. 2566)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพ... (22 ธ.ค. 2565)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย ... (22 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ย. 2565)

ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการป... (25 พ.ย. 2565)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพท... (17 พ.ย. 2565)

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ส... (14 พ.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (26 ต.ค. 2565)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักง... (25 ต.ค. 2565)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายรา... (23 ต.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล... (18 ต.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระ... (17 ต.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่... (29 ก.ย. 2565)

ร่วมพิธีวันพระราชทาน ธงช... (28 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยปูผ... (19 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจั... (17 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (13 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนว... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอ... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม... (09 ม.ค. 2566)
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหั... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศู... (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโค... (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาท... (22 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต... (21 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว... (15 ธ.ค. 2565)
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสง... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว... (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง... (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากล... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากล... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (25 พ.ย. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงก... (15 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... (25 ต.ค. 2565)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th