Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาดดี" จังห... (16 ส.ค. 2565)  
ที่ยส 0023.3/ว 8788 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “The Smart City Showcas... (16 ส.ค. 2565)  
ที่ยส 0023.3/ว 8788 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “The Smart City Showcas... (16 ส.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 842 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (16 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 842 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (16 ส.ค. 2565)
ที่ ยส 0023.3/ว 843 การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (16 ส.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 837 การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโ... (11 ส.ค. 2565)
ยส 0023.4/ว 8708 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการคะแนนเสียงเ... (11 ส.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 1019 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธ... (11 ส.ค. 2565)
ยส 0023.5/13233 หารือกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (11 ส.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 834 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (11 ส.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 1017 บัญชีนวัตกรรมไทย (11 ส.ค. 2565)
ยส 0023.2/ว 8662 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุ... (11 ส.ค. 2565)
ยส0023.3/ว 8663 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื... (10 ส.ค. 2565)
ยส0023.3/ว830 การควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน... (10 ส.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 8561 การรับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้อง... (09 ส.ค. 2565)
ยส 0023.5/ว 8539 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษี... (08 ส.ค. 2565)
ยส 0023.3/ว 8506 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน... (08 ส.ค. 2565)
ยส. 0023.3/ว 8467 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (08 ส.ค. 2565)
ยส 0023.4/ว 8541 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติ... (08 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชช... (12 ส.ค. 2565)  
พิธีเปิดโครงการรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022เนื่องในโอกาสการสถาปนากระ... (09 ส.ค. 2565)  
ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธร (05 ส.ค. 2565)  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม... (28 ก.ค. 2565)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่อ... (05 ก.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดยโสธร (30 มิ.ย. 2565)
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 14 (ว่าที่ร้อยตรีข... (30 มิ.ย. 2565)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 6 /2565 (29 มิ.ย. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 6/2565 (28 มิ.ย. 2565)
ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร” ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (27 มิ.ย. 2565)
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27 มิ.ย. 2565)
ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเท... (24 มิ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) (23 มิ.ย. 2565)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ลำทวนบริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิ... (23 มิ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 19/65 (13 มิ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้ง 18/2565 (13 มิ.ย. 2565)
ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference ) ของกรมส่งเ... (27 พ.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่5/2565 (26 พ.ค. 2565)
ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ... (26 พ.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) (25 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต... (12 ส.ค. 2565)  

พิธีเปิดโครงการรวมน้ำใจเป... (09 ส.ค. 2565)  

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำ... (05 ส.ค. 2565)  

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต... (28 ก.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต... (05 ก.ค. 2565)

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเส... (30 มิ.ย. 2565)

การตรวจราชการของผู้ตรวจรา... (30 มิ.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (28 มิ.ย. 2565)

ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกก... (27 มิ.ย. 2565)

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย... (27 มิ.ย. 2565)

ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการป... (24 มิ.ย. 2565)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ... (23 มิ.ย. 2565)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักง... (23 มิ.ย. 2565)

ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเ... (27 พ.ค. 2565)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพท... (26 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (26 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่... (25 พ.ค. 2565)

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย... (24 พ.ค. 2565)

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบส... (20 พ.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้... (20 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (03 ส.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดั... (20 ก.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโ... (18 ก.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (12 ก.ค. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน... (12 ก.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่ิอง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางง... (28 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน... (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ย... (24 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (23 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ... (11 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์พร้อมกับ... (03 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประส... (25 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ๋ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคา... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวาง... (29 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดให... (28 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ... (25 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถน... (03 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มี... (20 ม.ค. 2565)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th