Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ยส 0023.2/ว 1051 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบ... (02 ธ.ค. 2565)  
ยส 0023.5/ว 13188 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิ... (02 ธ.ค. 2565)  
ที่ ยส 0023.6/ว 13164 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (02 ธ.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.6/ว 1047 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ “ลดโลกร้อนกับ LESS... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.6/ว 13020 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและ... (30 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ ยส0023.3/ว 13034 เรื่อง การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมความ... (30 พ.ย. 2565)
ยส 0023.3/ว 13022 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2... (29 พ.ย. 2565)
ยส 0023.4/ว 13029 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล (29 พ.ย. 2565)
ยส 0023.4/ว 13028 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล (29 พ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 13019 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของอ... (29 พ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 13018 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิ... (29 พ.ย. 2565)
ยส 0023.5/1145 แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก... (29 พ.ย. 2565)
ที่ ยส 0023.6/ว 1044 ขอความร่วมมือในการประสานการตอบแบบสำรวจ “การจัดการสิ่งปฏิกูล... (28 พ.ย. 2565)
ยส0023.3/ว 12971 แนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความม... (28 พ.ย. 2565)
ที่ ยส 0023.6/ว 12972 ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรร... (28 พ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 20142 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด... (28 พ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 12947 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ... (28 พ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.6/ว 1043 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน แ... (28 พ.ย. 2565)
ยส 0023.4/ว 12916 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติ... (28 พ.ย. 2565)
ยส0023.3/ว 12888 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสต... (25 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 (28 พ.ย. 2565)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 (28 พ.ย. 2565)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 (28 พ.ย. 2565)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่38/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 342565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 (28 พ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 พ.ย. 2565)  

ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการป... (25 พ.ย. 2565)  

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพท... (17 พ.ย. 2565)  

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ส... (14 พ.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (26 ต.ค. 2565)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักง... (25 ต.ค. 2565)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายรา... (23 ต.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล... (18 ต.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระ... (17 ต.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่... (29 ก.ย. 2565)

ร่วมพิธีวันพระราชทาน ธงช... (28 ก.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (27 ก.ย. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (26 ก.ย. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (29 ส.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (25 ส.ค. 2565)

ประชุม ก.อบต.จังหวัดยโสธร... (24 ส.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต... (12 ส.ค. 2565)

พิธีเปิดโครงการรวมน้ำใจเป... (09 ส.ค. 2565)

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำ... (05 ส.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต... (28 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงก... (15 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... (25 ต.ค. 2565)  
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง จำนวน 3 โครงการ (25 ต.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะปรับปรุง... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างบูรณะปรับปรุงถนนด... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ... (29 ก.ย. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากล... (29 ก.ย. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากล... (29 ก.ย. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสา... (29 ก.ย. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสา... (29 ก.ย. 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสา... (29 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถน... (27 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอ... (27 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครง... (26 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (26 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงส... (23 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (23 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถ... (23 ก.ย. 2565)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th