Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
 
 การศึกษา จำนวนสถานศึกษาทุกสังกัด จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2559         รวมทั้งสิ้น ๔๖๓ แห่ง แบ่งเป็นดังนี้

ลำดับ
สังกัด/อยู่ในกำกับดูแล จำนวน ตั้งอยู่ในพื้นที่ (อำเภอ)
เมือง คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ค้อวัง ป่าติ้ว ทรายมูล กุดชุม ไทยเจริญ เลิงนกทา
1 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 192 74 49 49 20 - - - - -
2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 188 - - - - 30 24 49 24 61
3 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28
27 5 4 2 1 2 2 4 2 5
4 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 - - - - - - - -
6 สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 10 4 - 1 - - 2 2 - 2
7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11 8 1 1 1 - - - - -
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 4 - - - - 1 2 - 3
9 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
10 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
1 - 1 - - - - - - -
11 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 - - - - - - - - 1
12 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 1 - - - - 1 - - 1
  รวม 463 100 57 55 24 34 32 59 28 75
 
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
1)   จำนวนนักเรียน (โรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน แยกตามสังกัด)
                         1.1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ที่ พ.ศ. ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2554 ๑๙๓ 873 9,138 873 ๑๙๓ 2,426 35,242 2,417
2 2555 ๑๙๓ 880 9,017 880 ๑๙๓ 2,433 33,874 2,436
3 2556 ๑๙๓ 783 ๔,๒๑๔ ๓๙๑ ๑๙๓ 2,387 ๑๕,๒๓๘ ๑,๒๑๑
4 2557 ๑๙๓ 773 ๔,๐๕๓ ๓๘๗ ๑๙๓ 2,424 ๑๔,๘๘๒ ๑,๒๒๒
5 2558 ๑๙๒ 764 ๓,๙๓๑ ๓๘๖ ๑๙๓ 2,593 ๑๔,๖๙๗ ๑,๒๑๓
6 2559 ๑๙๒ 795 ๓,๙๒๘ ๔๒๐ ๑๙๓ ๑๖,๙๕ ๑๔,๒๔๔ ๑,๓๔๓
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 
ที่ พ.ศ. ระดับ ม.ต้น
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2554 ๔๘ 318 6,547 318
2 2555 ๔๘ 316 6,014 316
3 2556 ๔๘ 309 ๒,๖๒๙ ๑๕๑
4 2557 ๔๘ 307 ๒,๔๓๔ ๑๔๙
5 2558 ๔๘ 303 ๒,๒๘๐ ๑๔๔
6 2559 ๔๘ 303 ๒,๒๕๓ ๒๔๒
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
1.2)      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ที่
พ.ศ. ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2554 188 ๑,๗๓๙ ๔,๖๔๑ 386 188 ๑,๗๓๙ 15,983 1,192
2 2555 188 ๑,๗๓๖ ๔,๕๕๗ 386 188 ๑,๗๓๖ 15,333 1,193
3 2556 188 ๑,๗๓๘ ๔,๒๖๖ 390 188 ๑,๗๓๘ 14,675 1,222
4 2557 188 ๑,๖๑๑ ๔,๑๒๔ 375 188 ๑,๖๑๑ 14,312 1,164
5 2558 188 ๑,๖๒๘ ๔,๐๘๔ 378 188 ๑,๖๒๘ 13,890 1,159
                        ที่มา :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒
ที่ พ.ศ. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2554 188 ๑,๗๓๙ ๓,๕๐๐ 161
2 2555 188 ๑,๗๓๖ ๓,๑๙๑ 161
3 2556 188 ๑,๗๓๘ ๒,๙๖๘ 158
4 2557 188 ๑,๖๑๑ ๒,๘๒๒ 158
5 2558 188 ๑,๖๒๘ ๒,๗๓๙ 159
6 2559 188 ๑,๕๘๔ ๒,๕๘๓ 154
ที่มา :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒
1.3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ที่
พ.ศ. ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2555 27 520 12,116 349 27 522 9,673 268
2 2556 27 514 11,938 339 27 514 10,244 280
3 2557 27 482 11,839 347 27 596 10,005 289
4 2558 27 534 11,331 336 27 580 10,029 283
5 2559 27 550 10,901 336 27 565 9,383 279
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1.4) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 มีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาที่เป็นของภาครัฐ  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และที่เป็นของเอกชน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิกนกทา

ลำดับ
ระดับอาชีวศึกษา จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
2557 2558 2559 2557 2558 2559
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
(ภาครัฐ) จำนวน 3 แห่ง
5,580 5,899 6,718 239 231 233
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 3,794 3,962 4,511 171 159 163
2 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 1,064 1,192 1,214 27 27 27
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 722 745 993 41 45 43
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (ภาคเอกชน) จำนวน 7 แห่ง 4,365 5,299 5,832 128 143 162
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 184 236 254 5 6 6
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 507 468 527 27 27 28
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 214 1,219 1,485 16 30 43
7 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 1,102 928 1,180 27 29 29
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย 712 703 767 14 16 17
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 1,056 1,014 952 27 23 24
10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 590 731 667 12 12 15
  รวมทั้งหมด 9,945 11,198 12,550 367 374 395
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร (18 สิงหาคม 2559)
 
ที่ พ.ศ. ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2552 3 1,043 3,789 137 3 228 1,983 87
2 2553 3 1,036 3,198 138 3 223 1,889 94
3 2554 3 938 3,410 138 3 212 1,759 94
4 2555 3 933 3,336 300 3 201 1,770 88
5 2556 3 165 3,713 152 3 88 1,614 93
6 2557 10 367 7,119 178 10 367 2,826 71
7 2558 10 374 7,818 196 10 374 3,380 85
8 2559 10 395 8,889 223 10 395 3,661 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร (18 สิงหาคม 2559)
1.5)      สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง 
                                -  สังกัด อบจ.ยโสธร 3 แห่ง เทศบาลเมืองยโสธร 3 แห่ง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 1 แห่ง เทศบาลตำบลเลิงนกทา 1 แห่ง เทศบาลตำบลทรายมูล 1 แห่ง และ อบต.สร้างมิ่ง 1 แห่ง 
                                -  การจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล  6 แห่ง ระดับประถมศึกษา 7 แห่ง ระดับ ม.ต้น 4  แห่ง และระดับ ม.ปลาย 3 แห่ง 
                               -  ข้าราชการครู 243 คน ครูอัตราจ้าง 88 คน และนักเรียน 5,959 คน

ที่
พ.ศ. ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2554 6 34 995 39 7 48 759 42
2 2555 6 37 1,048 39 7 53 789 43
3 2556 6 34 1,089 39 7 142 3,422 110
4 2557 6 43 1,253 47 7 138 3,317 105
5 2558 6 43 1,272 47 7 142 3,288 103
6 2559 6 43 1,288 49 7 142 3,310 105
        
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ที่ พ.ศ. จำนวนโรงเรียนระดับ ม.ต้น จำนวนโรงเรียนระดับ ม.ปลาย
1 2554 4 3
2 2555 4 3
3 2556 4 3
4 2557 4 3
5 2558 4 3
6 2559 4 3
         
 
 
 
 
 
 
 
     ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
1.6) สถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร มีจำนวน 9 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 9 แห่ง ม.ต้น 9 แห่ง ม.ปลาย           9 แห่ง และระดับ ปวช. 1 แห่ง

ที่
พ.ศ. ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
1 2554 - - - - 9 19 750 79
2 2555 - - - - 9 19 742 79
3 2556 - - - - 9 19 569 79
4 2557 - - - - 9 19 121 79
5 2558 - - - - 9 24 282  


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th