Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการแก้ไขปัญหา และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
facebook สถจ.ยโสธร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2565
ถึง
21 พ.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.85-0005 สายสามแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 ช่วงบ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2-สายสามแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 ช่วงบ้านหนองแหน หมู่ที่ 7
25 ต.ค. 2565
ถึง
25 ต.ค. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร เทศบาลตำบลป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง จำนวน 3 โครงการ
25 ต.ค. 2565
ถึง
01 พ.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ต.ค. 2565
ถึง
19 ต.ค. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างบูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตสายทาง บ้านโคกมะนัส หมู่ที่ 9 ถึง บ้านโนนโพธิ์ ตำบลขั้นไดใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเ
06 ต.ค. 2565
ถึง
19 ต.ค. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตสายทาง บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
30 ก.ย. 2565
ถึง
18 ต.ค. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโนนหนองแฝก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเขือง ถึงที่นานายศุภมิตร พันนา หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
29 ก.ย. 2565
ถึง
29 ก.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาบูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตสายทาง บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 7 ถึงบ้านโพนขวาว หมู่ที่ 6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
29 ก.ย. 2565
ถึง
29 ก.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงชั้นโครงสร้างถนนลูกรังปิดทับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 2-บ้านหนองบาก หมู่ที่
29 ก.ย. 2565
ถึง
29 ก.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายระหว่า
29 ก.ย. 2565
ถึง
29 ก.ย. 2565
ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสู

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th