Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 544 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรป... (08 ธ.ค. 2564)  
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 11614 การจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ "อปท.กับการดูแลสุขภา... (08 ธ.ค. 2564)  
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 11552 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประ... (07 ธ.ค. 2564)  
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 540 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้ว... (03 ธ.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 540 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้ว... (03 ธ.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 540 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้ว... (03 ธ.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ยส 0023.3/ว 541 การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้า... (03 ธ.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 11492 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป... (03 ธ.ค. 2564)
ยส 0023.3/ว 11473 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประก... (02 ธ.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 539 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "ปิดจุดเสี่ยงปัญหากา... (01 ธ.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 11403 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการต... (01 ธ.ค. 2564)
ยส 0023.4/ว 538 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างเพื... (01 ธ.ค. 2564)
ยส 0023.3/ว11385 เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ ... (01 ธ.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 11402 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้อง... (30 พ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 11356 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้... (30 พ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 11389 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและ... (30 พ.ย. 2564)
ยส 0023.5/ว 11388 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษ... (30 พ.ย. 2564)
ยส 0023.3/ว11326 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอ... (30 พ.ย. 2564)
ยส 0023.3/ว11325 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (30 พ.ย. 2564)
ยส 0023.3/ว 11321 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที... (30 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ... (05 ธ.ค. 2564)  
กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย 3 ธันวาคม 2564 (03 ธ.ค. 2564)  
ประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ธันวาคม 2564 (03 ธ.ค. 2564)  
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2564 (29 พ.ย. 2564)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั... (25 พ.ย. 2564)
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริห... (23 พ.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) ครั่งที่ 11... (23 พ.ย. 2564)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 11/2564 (22 พ.ย. 2564)
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและท้องถิ่นอำเภอ พ.ย.64 (11 พ.ย. 2564)
การประชุม Morning Brief (11 พ.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 42/2564 (05 พ.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 41/2564 (05 พ.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 40/2564 (05 พ.ย. 2564)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่่ 39/2564 (05 พ.ย. 2564)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถนนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” (29 ต.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 10/2564 (26 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (26 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (26 ต.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 10/2... (25 ต.ค. 2564)
ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโค... (21 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้... (05 ธ.ค. 2564)  

ประชุมกรมส่งเสริมการปกครอ... (03 ธ.ค. 2564)  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุ... (03 ธ.ค. 2564)  

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวั... (29 พ.ย. 2564)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่อ... (25 พ.ย. 2564)

การประชุมคณะกรรมการพนักงา... (23 พ.ย. 2564)

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์... (23 พ.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (22 พ.ย. 2564)

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน... (11 พ.ย. 2564)

การประชุม Morning Brief ... (11 พ.ย. 2564)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ... (01 พ.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (26 ต.ค. 2564)

ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการป... (26 ต.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่... (25 ต.ค. 2564)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน... (21 ต.ค. 2564)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร... (15 ต.ค. 2564)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้... (08 ต.ค. 2564)

ร่วมประชุมการมอบนโยบายและ... (07 ต.ค. 2564)

ร่วมเป็นเกียรติในการประเม... (07 ต.ค. 2564)

ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่... (07 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโ... (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (26 ต.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (26 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางง... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางกลาง... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากล... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โ... (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ L... (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (14 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าติ้ว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจั... (13 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก... (06 ก.ย. 2564)
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายบ้านคำเลา... (17 ส.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร... (05 ก.ค. 2564)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาร... (25 มิ.ย. 2563)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th