Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ยส 0023.5/ว 7133 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน... (06 ส.ค. 2564)  
ยส 0023.5/ว 7132 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค... (06 ส.ค. 2564)  
ยส 0023.5/ว 7087 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดห... (05 ส.ค. 2564)  
ยส 0023.5/ว 7088 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา... (05 ส.ค. 2564)
ยส 0023.3/ว 7010 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องใ... (04 ส.ค. 2564)
ยส 0023.3/ว 7046 ขอความร่วมมือประชาสััมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาค... (04 ส.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 7045 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของอ... (04 ส.ค. 2564)
ยส 0023.5/12187 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (02 ส.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 6909 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดห... (30 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 6893 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั... (30 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 6892 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน... (30 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 6891 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดห... (30 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 6890 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุ... (30 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 6889 การประกาศรายชื่ื่อคณะกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์... (30 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/12061 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหน... (30 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/ว 336 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน... (29 ก.ค. 2564)
ยส 0023.5/11917 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพ... (27 ก.ค. 2564)
ยส 0023.3/ว 6607 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (21 ก.ค. 2564)
ยส 0023.3/ว6608 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้อง... (21 ก.ค. 2564)
ยส 0023.3/ว 6551 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเ... (21 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระช... (05 ส.ค. 2564)  
ร่วมประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”... (03 ส.ค. 2564)  
ประชุมโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 33/2564 (02 ส.ค. 2564)  
ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภาย... (02 ส.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 32/2564 (29 ก.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร (29 ก.ค. 2564)
ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผ่านเคร... (23 ก.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) (23 ก.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) (22 ก.ค. 2564)
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินท้องถิ่นอำเภอดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 (20 ก.ค. 2564)
กำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (13 ก.ค. 2564)
การรับรู้สู่ชุมชน 25/64 (13 ก.ค. 2564)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (12 ก.ค. 2564)
พิธีเปิดการปฐมนิเทศประธนสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดยโสธร (09 ก.ค. 2564)
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด (08 ก.ค. 2564)
การปฐมนิเทศประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดยโสธร (08 ก.ค. 2564)
โครงการปฐมนิเทศนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดยโสธร (07 ก.ค. 2564)
ประกาศมูลค่าประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการให้เช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ขององค์กา... (06 ก.ค. 2564)
ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนประเมิน สำหรับการกำหนดเงินป... (05 ก.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/ 2564 (01 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต... (05 ส.ค. 2564)  

ร่วมประชุมเตรียมการรับการ... (03 ส.ค. 2564)  

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ... (02 ส.ค. 2564)  

ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศั... (02 ส.ค. 2564)

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติ... (29 ก.ค. 2564)

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบร... (29 ก.ค. 2564)

ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการป... (23 ก.ค. 2564)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักง... (23 ก.ค. 2564)

ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักง... (22 ก.ค. 2564)

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเล... (20 ก.ค. 2564)

กำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (13 ก.ค. 2564)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เ... (12 ก.ค. 2564)

พิธีเปิดการปฐมนิเทศประธาน... (09 ก.ค. 2564)

การป้องกันการแพร่ระบาดของ... (08 ก.ค. 2564)

การปฐมนิเทศประธานสภา รองป... (08 ก.ค. 2564)

โครงการปฐมนิเทศนายกเทศมนต... (07 ก.ค. 2564)

ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้ว... (05 ก.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (01 ก.ค. 2564)

ประชุมคณะทำงานโครงการปลูก... (01 ก.ค. 2564)

ประชุมกรมส่งเสริมการปกครอ... (30 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร... (05 ก.ค. 2564)  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาร... (25 มิ.ย. 2563)  
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th