Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ยส 0023.2/ว 6863 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565 เมือวันที่... (24 มิ.ย. 2565)  
ยส 0023.2/ว 742 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภ... (22 มิ.ย. 2565)  
ยส 0023.2/ว 6716 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ... (21 มิ.ย. 2565)  
ยส 0023.4/10193 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เขตเลือกตั... (21 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 6692 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดห... (20 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.2/ว 6679 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6" (20 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 741 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร... (20 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 6576 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงาน... (16 มิ.ย. 2565)
ที่ ยส 0023.3/9920 โครงการพััฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานุบาลขององค์กรปกครองส... (16 มิ.ย. 2565)
ที่ ยส 0023.3/9921 การส่งเงินสบทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบ... (16 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 6574 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสน... (16 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 6575 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างห... (16 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 6547 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษี... (15 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.2/ว 6548 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผ... (15 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.4/ว 6542 กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม... (15 มิ.ย. 2565)
ที่ี่ ยส 0023.3/ว 6506 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศร... (15 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 6509 การเร่งรัดนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ... (14 มิ.ย. 2565)
ยส 0023.5/ว 735 ขอหารือการใช้จ่ายเงินสะสม (14 มิ.ย. 2565)
ที่ ยส 0023.3/ว 6462 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทก... (14 มิ.ย. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.3/ว 6495 แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Pla... (14 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเท... (24 มิ.ย. 2565)  
ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) (23 มิ.ย. 2565)  
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ลำทวนบริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิ... (23 มิ.ย. 2565)  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 19/65 (13 มิ.ย. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้ง 18/2565 (13 มิ.ย. 2565)
ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference ) ของกรมส่งเ... (27 พ.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่5/2565 (26 พ.ค. 2565)
ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ... (26 พ.ค. 2565)
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) (25 พ.ค. 2565)
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า... (24 พ.ค. 2565)
ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่... (20 พ.ค. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 17/2565 (20 พ.ค. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 16/65 (20 พ.ค. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้ง 15/2565 (20 พ.ค. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้ง 14/2565 (20 พ.ค. 2565)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 13/65 (20 พ.ค. 2565)
การรับรู้สู่ชุมชน 12/65 (20 พ.ค. 2565)
การรับรู้สู่ชุมชน 11/65 (20 พ.ค. 2565)
การรับรู้สู่ชุมชน 10/65 (20 พ.ค. 2565)
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย (บ้านสิงห์ท่า) (20 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมกรมส่งเสริมการป... (24 มิ.ย. 2565)  

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ... (23 มิ.ย. 2565)  

ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักง... (23 มิ.ย. 2565)  

ประชุมทางไกลเครือข่ายอินเ... (27 พ.ค. 2565)

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพท... (26 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (26 พ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่... (25 พ.ค. 2565)

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย... (24 พ.ค. 2565)

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบส... (20 พ.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้... (20 พ.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันรักต... (18 พ.ค. 2565)

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสืบ... (11 พ.ค. 2565)

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงา... (10 พ.ค. 2565)

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉั... (05 พ.ค. 2565)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ... (29 เม.ย. 2565)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เ... (29 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หั... (28 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเท... (27 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่... (26 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร... (25 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน... (07 มิ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (23 พ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ... (11 พ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์พร้อมกับ... (03 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประส... (25 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ๋ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคา... (11 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าหยาด เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวาง... (29 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดให... (28 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ... (25 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถน... (03 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มี... (20 ม.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน... (13 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (28 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (09 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถน้... (03 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโ... (01 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (26 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงา... (26 ต.ค. 2564)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th