Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
งานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
Responsive image
นายบรรลือ อนุมาตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
Responsive image
นายสมนึก หงษ์เวียงจันทร์
ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร
Responsive image
นายพิศุทธิ์ ครองยุติ
ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว
Responsive image
นางนงค์นิจ เถาชาลี
ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย
Responsive image
นางสาวสงวนจิตร เปรี่ยมนอง
ท้องถิ่นอำเภอคำเขื่อนแก้ว
Responsive image
นายมนต์ชัย พันธ์ุสวัสดิ์
ท้องถิ่ิ่นอำเภอเลิงนกทา
Responsive image
นางสาวอัจฉรา ประทุมชาติ
ท้องถิ่ิ่นอำเภอกุดชุม
Responsive image
นางสาวเกสรา วิเศษรัตน์
ท้องถิ่ิ่นอำเภอค้อวัง
Responsive image
นางจันทรา ชัยชนะ
ท้องถิ่ิ่นอำเภอไทยเจริญ
Responsive image
นางทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์
ท้องถิ่นอำเภอทรายมูล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th