Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
กำหนดประชุมประธานสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือก ก.ท.จ.ยโสธร (15 ม.ค. 2562)  
การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (03 ม.ค. 2562)  
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยโสธร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (03 ม.ค. 2562)  
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (03 ม.ค. 2562)
ขอส่งแบบแนะนำถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ฯ (28 ธ.ค. 2561)
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ (26 ธ.ค. 2561)
ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าวกรณีมาตรการกำจัดส่งออกยางพารา (AETS) ช่วงปี 62 (25 ธ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ... (25 ธ.ค. 2561)
รายชื่อผู้ที่จังหวัดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562 (25 ธ.ค. 2561)
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้แ่านการสรรหาหมดแล้ว (ปลด... (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศ ก.ท.จ.ยส.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการฯ2561 (14 ธ.ค. 2561)
แจ้งแบบประเมินประเมินเลื่อนระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป (13 ธ.ค. 2561)
แนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ มท. ปี 2562 (13 ธ.ค. 2561)
นางสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมติดตามติดตามผลกา... (13 ธ.ค. 2561)
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 11/2561 (13 ธ.ค. 2561)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสร... (12 ธ.ค. 2561)
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 11/2561 (12 ธ.ค. 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลา... (11 ธ.ค. 2561)
นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ อริยโกมุท ท้องถิ่... (11 ธ.ค. 2561)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ธนาคารน้ำใต้ดิน (03 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย เข... (13 ธ.ค. 2561)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (10 ธ.ค. 2561)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 ธ.ค. 2561)  

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ... (04 ธ.ค. 2561)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและช... (04 ธ.ค. 2561)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (04 ธ.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (04 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮ... (04 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ... (04 ธ.ค. 2561)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสร... (01 ธ.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (30 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (30 พ.ย. 2561)

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่น... (29 พ.ย. 2561)

นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่น... (28 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (26 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (26 พ.ย. 2561)

นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่น... (05 พ.ย. 2561)

อำเภอเลิงนกทา จัดโครงการอ... (05 พ.ย. 2561)

เทศบาลตำบลสามแยก จัดกิจกร... (05 พ.ย. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแ... (05 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
ทต.ค้อวัง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (15 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย (15 ม.ค. 2562)  
ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล (08 ม.ค. 2562)  
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง... (08 ม.ค. 2562)  
การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเน... (04 ม.ค. 2562)
การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่... (04 ม.ค. 2562)
โครงการ “มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ประจำปี... (03 ม.ค. 2562)
ขอความร่วมมือประสานเร่งรัดการบริหารจัดการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (L... (03 ม.ค. 2562)
ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส... (02 ม.ค. 2562)
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอ... (26 ธ.ค. 2561)
หารือการขอรับเบี้ยความพิการ (21 ธ.ค. 2561)
การพิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว (19 ธ.ค. 2561)
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (19 ธ.ค. 2561)
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (19 ธ.ค. 2561)
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภ... (19 ธ.ค. 2561)
การเตรียมการรองรับภัยแล้ง ปี 2561-62 (19 ธ.ค. 2561)
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2561-2562 (19 ธ.ค. 2561)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคเหนือตอนบ... (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู... (17 ธ.ค. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอ... (17 ธ.ค. 2561)
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ... (14 ธ.ค. 2561)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th