Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัด อปท. (28 ก.ค. 2560)  
14การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (28 ก.ค. 2560)  
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลรัฐตุรกีเ... (27 ก.ค. 2560)  
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง "บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อ T... (27 ก.ค. 2560)
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (27 ก.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการ หลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท... (25 ก.ค. 2560)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560 (25 ก.ค. 2560)
แนวทางปฏิบัติในการรักษาการในตำแหน่งเกิน 150 วัน (25 ก.ค. 2560)
หารือการปฏิบัติหน้าที่ปลัดกรณีช่วยราชการตามคำส่ั่ง คสช (25 ก.ค. 2560)
สำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 (12 ก.ค. 2560)
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ศพด.รายการเงินเดือน สวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2... (11 ก.ค. 2560)
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทย (07 ก.ค. 2560)
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 6/2560 เมื่อ 27 มิ.ย.2560 (30 มิ.ย. 2560)
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2560 (30 มิ.ย. 2560)
แบบสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท (22 มิ.ย. 2560)
สำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้... (22 มิ.ย. 2560)
สำรวจข้อมูลตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 8/2560 (12 มิ.ย. 2560)
โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)... (01 พ.ค. 2560)
สถ.แจ้งเร่งรัดการบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 (09 มี.ค. 2560)
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผุู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จ... (09 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
ทต.ค้อวัง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (15 ส.ค. 2559)
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ในการอบรมฯสถจ.ยโสธร (09 ส.ค. 2559)
เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาฯอบต.แคนน้อย (09 ส.ค. 2559)
อบต.ทรายมูล เดินท่อเมนต์ภายในหมู่บ้านบ้านดอนเขือง ม.11 (08 ส.ค. 2559)
อบต.ทรายมูล ก่อสร้างประปาหมู่บ้านบ้านทรายมูล ม.15 (08 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th