Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ยส 0023.5/ว 10996 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระท... (30 ต.ค. 2563)  
ยส 0023.5/18344 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (27 ต.ค. 2563)  
ยส 0023.5/ว 348 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 ต.ค. 2563)  
ยส 0023.5/ว 10138 การรายงานทะเบียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค... (22 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 10137 แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิว... (22 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 10136 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (22 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 10077 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีส... (21 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 10008 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิ... (20 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 10007 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิ... (20 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 10025 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ย... (20 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 10024 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ... (20 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 9973 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก... (19 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 9871 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดห... (15 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 9870 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน... (15 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 343 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 9791 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรัก... (12 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/ว 337 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "สัมมนาเชิงปฏิบ... (06 ต.ค. 2563)
ยส 0023.5/17312 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (06 ต.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 9584 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้... (05 ต.ค. 2563)
ว 334 แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (05 ต.ค. 2563)
Responsive image
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 40 (28 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (27 ต.ค. 2563)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 (14 ต.ค. 2563)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 (14 ต.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 (14 ต.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคร... (12 ต.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอ... (08 ต.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผน... (30 ก.ย. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 (29 ก.ย. 2563)
ว 2737 การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบ... (22 ก.ย. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 (21 ก.ย. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 (11 ก.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 (21 ส.ค. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 29 (06 ส.ค. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 26 (17 ก.ค. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 25 (17 ก.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 22 (16 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 21 (16 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 16 (01 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 15 (01 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชก... (15 ต.ค. 2563)  

ประชุมข้อราชการสำคัญชี้แจ... (02 ต.ค. 2563)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (02 ต.ค. 2563)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (02 ต.ค. 2563)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวล... (02 ต.ค. 2563)

ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ แ... (28 ก.ย. 2563)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโค... (28 ก.ย. 2563)

พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะ... (21 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบร... (16 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบร... (16 ก.ย. 2563)

ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ร... (10 ก.ย. 2563)

ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ ร่ว... (10 ก.ย. 2563)

ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย ร่... (10 ก.ย. 2563)

พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกู... (10 ก.ย. 2563)

พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกู... (02 ก.ย. 2563)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (01 ก.ย. 2563)

สำนักงานส่งเสริมกาปรกครอง... (01 ก.ย. 2563)

ประชุมเพื่อพิจารณาการดำเน... (31 ส.ค. 2563)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (28 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรม เรื่องการบ... (28 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาร... (25 มิ.ย. 2563)  
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th