Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ว 16517 28พ.ย.62 โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส... (28 พ.ย. 2562)  
18219 28พ.ย.62 การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเ... (28 พ.ย. 2562)  
ว 16345 22พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิ... (27 พ.ย. 2562)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 พ.ย. 2562)
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (25 พ.ย. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 16408 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอ... (25 พ.ย. 2562)
ที่ ยส 0023.5/18072 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหว... (25 พ.ย. 2562)
ว 16345 22พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิ... (22 พ.ย. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 16290 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง... (21 พ.ย. 2562)
ว 16219 19พ.ย.62 การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบ... (19 พ.ย. 2562)
การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (19 พ.ย. 2562)
สำรวจข้อมูลการจัดตั้งชุมชน (18 พ.ย. 2562)
ว 16140 18พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ... (18 พ.ย. 2562)
ว 16113 15พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โคร... (18 พ.ย. 2562)
ว 16115 15พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โคร... (18 พ.ย. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 16157 ส่งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กร... (18 พ.ย. 2562)
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 25... (15 พ.ย. 2562)
ที่ ยส 0023.3/ว 16100 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริ... (14 พ.ย. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 483 แจ้งโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาร... (14 พ.ย. 2562)
ว 16011 13พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โคร... (13 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ภัยหนาว และภัยแล้ง) ปีงบปร... (15 พ.ย. 2562)  
ว 16011 13พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โคร... (13 พ.ย. 2562)  
นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักย... (07 พ.ย. 2562)  
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (07 พ.ย. 2562)
แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภ... (22 ต.ค. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 15274 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ... (18 ต.ค. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 15259 แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน... (18 ต.ค. 2562)
ว 15255 17ต.ค.62 การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ... (17 ต.ค. 2562)
การสำรวจความเสียหายและเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กร... (16 ต.ค. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 453 แจ้งโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาร... (15 ต.ค. 2562)
ว 15177 15ต.ค.62 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ... (15 ต.ค. 2562)
ที่ ยส 0023.5/ว 15157 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว... (15 ต.ค. 2562)
ว 15122 11ต.ค.62 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้จ่ายงบประมาณ... (11 ต.ค. 2562)
ว 15123 11ต.ค.62 การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (11 ต.ค. 2562)
กรมโยธาและผังเมืองได้จัดทำโครงการ แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 จำนวน 7 แบ... (09 ต.ค. 2562)
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีง... (04 ต.ค. 2562)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่า... (04 ต.ค. 2562)
15063 4ต.ค.62 แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ (04 ต.ค. 2562)
ที่ ยส 0023.5/15019 ขอส่งรายงานการนำส่งเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือ... (03 ต.ค. 2562)
ว 427 1ต.ค.62 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายช... (03 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว ได้ร... (03 ธ.ค. 2562)  

รายงานการตรวจสอบการจัดอาห... (03 ธ.ค. 2562)  

ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ร... (03 ธ.ค. 2562)  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ไท... (02 ธ.ค. 2562)

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นาย... (02 ธ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้า... (02 ธ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแ... (02 ธ.ค. 2562)

สถจ.ยโสธร ได้รับรายงานตัว... (02 ธ.ค. 2562)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (27 พ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (27 พ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเ... (27 พ.ย. 2562)

ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ ร่ว... (27 พ.ย. 2562)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสร... (27 พ.ย. 2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ... (20 พ.ย. 2562)

สถจ.ยโสธร ร่วมลงนามบันทึ... (19 พ.ย. 2562)

สถจ.ยโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญ... (15 พ.ย. 2562)

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรณร... (15 พ.ย. 2562)

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง... (14 พ.ย. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประ... (07 พ.ย. 2562)

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่น... (07 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
ทต.ค้อวัง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (15 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th