Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
การรายงานผลในระบบภูมิสารสนเทศฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (12 ต.ค. 2561)  
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) (กชช.2ค) ปี62 (12 ต.ค. 2561)  
การยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนฯ (แพลตฟอร์ม) (12 ต.ค. 2561)  
การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านฯ (12 ต.ค. 2561)
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)... (11 ต.ค. 2561)
ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน ITAS ปีงบ 61 (11 ต.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท. (11 ต.ค. 2561)
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (09 ต.ค. 2561)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน อบจ. (09 ต.ค. 2561)
การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา อปท สายงานการสอน (09 ต.ค. 2561)
การได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้... (09 ต.ค. 2561)
แต่งตั้งคณะอนุโบนัส อบต. 2561 (09 ต.ค. 2561)
แต่งตั้งคณะอนุโบนัสเทศบาล 2561 (09 ต.ค. 2561)
ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จ.ยโสธร (05 ต.ค. 2561)
ประกาศ ก.ท.จ.ยส.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ พ.ศ.2561 (04 ต.ค. 2561)
ประกาศ ก.อบต.จ.ยส.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ พ.ศ.256... (04 ต.ค. 2561)
แจ้ง มติ ก.อบต.จ.ยส.ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 (01 ต.ค. 2561)
แจ้งมติ ก.ท.จ.ยส.ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 (01 ต.ค. 2561)
ยโสธร ขอเชิญเที่ยวงาน จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่... (27 ก.ย. 2561)
(27 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม... (02 ก.ค. 2561)  

อบต คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโ... (29 มิ.ย. 2561)  

อบต นำ้คำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโ... (28 มิ.ย. 2561)  

เทศบาลตำบลค้อวัง อ.ค้อวัง... (21 มิ.ย. 2561)

ทต.ทรายมูล อ. ทรายมูล จ.ย... (18 มิ.ย. 2561)

อบต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ... (13 มิ.ย. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรตรวจเ... (13 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (12 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (06 มิ.ย. 2561)

ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็น... (04 มิ.ย. 2561)

สถจ.ยโสธร จัดประชุมเชิงปฏ... (06 ม.ค. 2560)

ทถจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมทำคว... (05 ธ.ค. 2559)

ทถจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติ... (24 พ.ย. 2559)

โครงการท้องถิ่นยโสธรยามพี... (22 พ.ย. 2559)

สถจ.ยโสธร จัดฝึกอบรมเพ... (16 พ.ย. 2559)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริ... (16 ต.ค. 2557)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (13 มิ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
ทต.ค้อวัง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (15 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th