Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ยส 0023.5/ว 322 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 ก.ย. 2563)  
ยส 0023.5/ว 9004 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่... (18 ก.ย. 2563)  
ยส 0023.5/ว 9003 การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ก.ย. 2563)  
ยส 0023.5/ว 8956 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก... (17 ก.ย. 2563)
ยส 0023.5/ว 8955 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก... (17 ก.ย. 2563)
ยส 0023.5/ว 8937 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำ... (17 ก.ย. 2563)
ยส 0023.5/ว 317 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 ก.ย. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 8110 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการก... (25 ส.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 290 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (25 ส.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/14481 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหว... (25 ส.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 276 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ส.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 267 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธ... (13 ส.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 258 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2563 (04 ส.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 7443 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา... (03 ส.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/13217 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหว... (31 ก.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/13216 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหว... (31 ก.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 251 การโอนเงินจากค่าใบอนุญาตขายสุราให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (24 ก.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 7060 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการก... (21 ก.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 6973 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน... (17 ก.ค. 2563)
ที่ ยส 0023.5/ว 6972 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน... (17 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ
ว 2737 การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบ... (22 ก.ย. 2563)  
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 (21 ก.ย. 2563)  
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 (11 ก.ย. 2563)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 (21 ส.ค. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 29 (06 ส.ค. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 26 (17 ก.ค. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 25 (17 ก.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 22 (16 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชนครั้งที่ 21 (16 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 16 (01 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 15 (01 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 14 (27 เม.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 13 (10 เม.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 12 (10 เม.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 (10 เม.ย. 2563)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำ... (27 มี.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 (25 มี.ค. 2563)
ท้องถิ่นอำเภอป่าติ้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (27 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ภัยหนาว และภัยแล้ง) ปีงบปร... (15 พ.ย. 2562)
ว 16011 13พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โคร... (13 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะ... (21 ก.ย. 2563)  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบร... (16 ก.ย. 2563)  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบร... (16 ก.ย. 2563)  

ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ร... (10 ก.ย. 2563)

ท้องถิ่นอำเภอไทยเจริญ ร่ว... (10 ก.ย. 2563)

ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย ร่... (10 ก.ย. 2563)

พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกู... (10 ก.ย. 2563)

พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกู... (02 ก.ย. 2563)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (01 ก.ย. 2563)

สำนักงานส่งเสริมกาปรกครอง... (01 ก.ย. 2563)

ประชุมเพื่อพิจารณาการดำเน... (31 ส.ค. 2563)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (28 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรม เรื่องการบ... (28 ส.ค. 2563)

วันที่ 21 ส.ค. 63 นางสาว... (21 ส.ค. 2563)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563... (25 ก.พ. 2563)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563... (25 ก.พ. 2563)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563... (24 ก.พ. 2563)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563... (24 ก.พ. 2563)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563... (24 ก.พ. 2563)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563... (24 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาร... (25 มิ.ย. 2563)  
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
Responsive image
คู่มือประชาชน
คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 ก.ค. 2563)  
๖.การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๕.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม (24 ก.ค. 2558)  
๔.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๓.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจา... (24 ก.ค. 2558)
๒.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
๑.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ก.ค. 2558)
ประกาศคู่มือประชาชน (24 ก.ค. 2558)
Responsive image


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th