Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ

 
ว 364 16ส.ค.62 โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่นฯ (16 ส.ค. 2562)  
ที่ ยส 0023.5/ว 7957 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการก... (16 ส.ค. 2562)  
ว 7810 13ส.ค.62 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น (13 ส.ค. 2562)  
ว 7801 13ส.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บร... (13 ส.ค. 2562)
ว 7810 13ส.ค.62 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น (13 ส.ค. 2562)
ที่ ยส 0023.5/12241-ขอส่งรายงานการนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิ... (13 ส.ค. 2562)
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (09 ส.ค. 2562)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ... (08 ส.ค. 2562)
ว 7130 7ส.ค.62 เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประ... (07 ส.ค. 2562)
ว 7029 6ส.ค.62 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาฯ (06 ส.ค. 2562)
ว 7028 6ส.ค.62 แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (06 ส.ค. 2562)
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (06 ส.ค. 2562)
ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ... (06 ส.ค. 2562)
ว 7002 5ส.ค.62 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม พรบ.น้ำบาด... (05 ส.ค. 2562)
ว 6949 2ส.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตร... (02 ส.ค. 2562)
ว 328 2ส.ค.62 ขอรับการสนันสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคาร ศพด. ปีงบ 2564 (02 ส.ค. 2562)
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (31 ก.ค. 2562)
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 (31 ก.ค. 2562)
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (31 ก.ค. 2562)
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก... (31 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย เข... (13 ธ.ค. 2561)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (10 ธ.ค. 2561)  

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 ธ.ค. 2561)  

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ... (04 ธ.ค. 2561)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและช... (04 ธ.ค. 2561)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (04 ธ.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (04 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลผือฮ... (04 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ... (04 ธ.ค. 2561)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสร... (01 ธ.ค. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (30 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (30 พ.ย. 2561)

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่น... (29 พ.ย. 2561)

นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่น... (28 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (26 พ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (26 พ.ย. 2561)

นางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่น... (05 พ.ย. 2561)

อำเภอเลิงนกทา จัดโครงการอ... (05 พ.ย. 2561)

เทศบาลตำบลสามแยก จัดกิจกร... (05 พ.ย. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแ... (05 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโด... (10 ต.ค. 2561)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อบต.น้... (12 ต.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.น้ำอ้อม (24 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอบต.ขั้นไดใหญ่ (09 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านตูม อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านแจนแลน อบต.กุดน้ำใส (31 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางลาน คสล.บ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล.บ้านดงมะหรี่ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนลงหินคลุกบ้านผิผ่วน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงขยายผิวถนนบ้านลำดวน ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางรถยนต์กู้ชีพกระบะ ทต.ค้อวัง (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก อบต.กุดน้ำใส (24 ก.พ. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก อบต.กุดน้ำใส (25 ม.ค. 2560)
ส่งประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กา... (22 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของจังหวัดยโสธ... (16 ธ.ค. 2559)
ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (PARA AC) บ้านเชียงเพ... (14 ธ.ค. 2559)
สถ.จ.ยโสธรเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานสถ.จ.ยโสธรปี60 (16 พ.ย. 2559)
ทต.ค้อวัง เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก (15 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
เร่งรัดการรายงานผลการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว (16 ส.ค. 2562)  
ขอแจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (15 ส.ค. 2562)  
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด (13 ส.ค. 2562)  
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 (07 ส.ค. 2562)
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล... (05 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้... (22 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการเฉพาะ... (11 ก.ค. 2562)
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเ... (25 มิ.ย. 2562)
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (25 มิ.ย. 2562)
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระป... (31 พ.ค. 2562)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (13 พ.ค. 2562)
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุน... (30 เม.ย. 2562)
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแ... (22 เม.ย. 2562)
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และก... (19 เม.ย. 2562)
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19 เม.ย. 2562)
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครอ... (18 เม.ย. 2562)
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (18 เม.ย. 2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปก... (10 เม.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส... (05 เม.ย. 2562)
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่... (05 เม.ย. 2562)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th