Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถจ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ต.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 40
27 ต.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
14 ต.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563
14 ต.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563
14 ต.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563
12 ต.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
08 ต.ค. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามมประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
30 ก.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 ก.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ข้อมูลการสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563
22 ก.ย. 2563 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 2737 การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th