Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 364 16ส.ค.62 โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่นฯ
16 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 7957 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2562
13 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 7810 13ส.ค.62 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น
13 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/12241-ขอส่งรายงานการนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562
13 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 7810 13ส.ค.62 โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น
13 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 7801 13ส.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ปีงบ 2562 ครั้งที่ 6
09 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
08 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
07 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 7130 7ส.ค.62 เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ
06 ส.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th