Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ประชาสัมพันธ์ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ภัยหนาว และภัยแล้ง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 16011 13พ.ย.62 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา
07 พ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
07 พ.ย. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองยโสธร
22 ต.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
18 ต.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 15259 แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
18 ต.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 15274 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2562
17 ต.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ว 15255 17ต.ค.62 การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ซ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ต.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร การสำรวจความเสียหายและเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)
15 ต.ค. 2562 ยโสธร เมือง สถ.จ.ยโสธร ที่ ยส 0023.5/ว 15157 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "ร้อยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม"

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-3035, 0-4571-5343  โทรสาร : 0-4571-3035 ต่อ 13,17
อีเมล์ :
 admin@yasothonlocal.go.th , mymail7848@gmail.com
Powered By 
yasothonlocal.go.th